dimecres, de febrer 10, 2010

Un govern reformista i seriós.

El Govern de la Generalitat, ha aprovat el projecte de Llei de reforma de l’impost de successions i donacions, donant compliment als acords de mandat del govern d’entesa.
Amb aquesta reforma dràstica, que ara serà debatuda en el Parlament per la seva aprovació definitiva, Catalunya s’equiparà als països amb una fiscalitat en successions més favorable als hereus.
Gràcies a la nova regulació, l’impost de successions desapareix per al 94 per cent dels contribuents i passa a ser un tribut que pagaran exclusivament els grans patrimonis. De fet en quedaran exemptes el 99 per cent de les herències entre cònjuges i el 97,5 per cent de les de pares a fills.
D’aquesta manera, el Govern corregeix les situacions d’injustícia que es donaven en l’actualitat –quotes excessivament elevades per als patrimonis petits i mitjans– i, a la vegada, manté la funció social d’aquest impost: redistribuir la riquesa i contribuir a la igualtat d’oportunitats.
Aquesta és una reforma justa perquè eximeix les classes mitjanes d’aquest impost però el manté per als grans patrimonis i contribueix així a la redistribució de la riquesa.
Amb la voluntat d’alliberar de l’impost els patrimonis petits i mitjans, el Govern eleva de forma radical els mínims exempts, que passen de 18.000 a 500.000 euros (més un màxim de 150.000 addicionals) per a les herències entre cònjuges i de 18.000 a 275.000 euros (més un màxim de 125.000 addicionals) per a les herències de pares a fills. Es manté la bonificació del 95% per a l’habitatge habitual del difunt, amb un límit de 500.000 euros.
El projecte de llei aprovat també preveu noves reduccions dissenyades per fomentar l’emprenedoria entre els joves i el manteniment de l’activitat empresarial, les donacions als descendents (fills o néts) per a la constitució o adquisició de la primera empresa gaudiran a partir d’ara d’una bonificació del 95%. La companyia haurà de tenir la seva seu fiscal i social a Catalunya i l’emprenedor no podrà ser major de 35 anys. També amb la voluntat de contribuir a mantenir l’activitat empresarial, el Govern ampliarà a les persones sense parentiu però amb vincles laborals o professionals amb l’empresa, la reducció del 95% de què actualment gaudeixen les transmissions d’empreses (via donació o herència).
S’amplia del 95% al 97% la reducció per a les societats laborals, aquelles en què més del 50% del capital està en mans dels treballadors.
Amb aquest projecte que ha presentat el govern del President Montilla i que estava en el Pla de Govern i en les propostes electorals del PSC, és dona un pas substancial en la reforma d’aquest impost. Davant d’això, esperem que CiU i el senyor Mas expliquin alguna proposta, ja que fins ara només els hem sentit criticar, la supressió com ells i el Partido Popular han defensat, tant sols pretén beneficiar els grans patrimonis.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada