divendres, de maig 10, 2013

El Parlament reclama mesures legislatives per a resoldre el sobre endeutament de famílies.


Moció sobre habitatge aprovada a proposta del grup parlamentari del PSC.
 
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge­neralitat a:

1. Reclamar al Govern de l’Estat l’establiment de mesures legislatives destinades a resoldre el sobre­endeutament de les persones físiques i famílies vin­culat a l’habitatge habitual, amb la inclusió expressa de la possibilitat de la dació en pagament del deute hipotecari, simplificant els procediments concursals i incidint en la regulació del mercat hipotecari per a garantir a les persones afectades tant el manteniment de condicions d’inclusió social com l’accés a noves oportunitats de recuperació econòmica, adequant la normativa hipotecària esta­tal a la normativa europea sobre clàusules abusives, d’acord amb la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del 14 de març de 2013.

2. Constituir una comissió de sobreendeutament que atengui a les persones desnonades a Catalunya i que tingui caràcter transversal en la seva representació: organitzacions de consumidors i usuaris, plataforma d’afectats per la hipoteca, entitats financeres, i inter­departamental pel què fa al Govern, i que comenci a treballar en la millora de la situació de les persones i les famílies, formulant també propostes de modifica­cions legislatives en l’àmbit competencial de la Gene­ralitat de Catalunya.

3. Aprovar la normativa que fomenti el lloguer, par­ticularment dels habitatges buits titularitat de les en­titats bancàries, creditícies i financeres i de les socie­tats immobiliàries que en depenguin i de promotores immobiliàries, establint les mesures de gravamen fiscals adients, per a evitar la desocupació permanent dels habitatges.

4. Realitzar aquest 2013, d’acord a reserva pressu­postària realitzada, una nova convocatòria de les prestacions per al pagament del lloguer que atengui noves sol·licituds i segons les disposicions pressupos­tàries disponibles, realitzar una convo­catòria d’ajuts a la rehabilitació.


 

dijous, de maig 02, 2013

L’habitatge, un dret social


Des de fa més d’una dècada l’habitatge ha esdevingut un greu problema per a moltes persones i famílies. En plena època especulativa per les dificultats per accedir-hi per preus prohibitius, avui perquè la crisi, tant severa que patim, ha comportat l’augment de l’atur i milers de persones viuen amb una situació límit que impedeix cobrir les seves necessitats bàsiques, com ara el pagament del seu habitatge habitual.  Les polítiques d’habitatge són garantia, doncs, de cohesió social.

Des de l’any 2008, en què va esclatar la crisi, fins a dia d’avui, el nombre d’execucions hipotecàries a l’Estat espanyol ha superat amb escreix les 400.000. Per exemple, només en l’últim trimestre de 2012 s’han comptabilitzat, segons dades del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), 19.324 execucions hipotecàries a Espanya, i d’aquestes, 3.879 a Catalunya. Els Registradors de la Propietat eleven la xifra anual a Catalunya en quasi 7.000.

I a banda hauríem de computar els desnonaments que es produeixen per impagaments de lloguer.

Són moments excepcionals i com a tals s’han de trobar solucions immediates i efectives, solucions reals als problemes que afecten a molts ciutadans/es o que els poden afectar.

Per això, ara més que mai, són indispensables polítiques que atorguin garanties reals als afectats per una situació d’insolvència de forma immediata i en el futur, per tal que no hi hagi cap família sense llar i cap llar sense família. Les mesures adoptades fins avui han estat insuficients per resoldre el problema.

Es fa necessari donar una segona oportunitat a les famílies que van signar hipoteques amb clàusules abusives o van ser desnonades en un procés il·legal, segons la Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

Per tot plegat, insistim en la necessitat de defensar un canvi legislatiu urgent, que adapti el marc legal a la realitat social i que doni respostes a les necessitats de les persones afectades.

Cal fomentar també el lloguer social, posant l'estoc d'habitatges buits de Catalunya que pertanyen a entitats bancàries en lloguer.
article publicat al Granollers Informa.