divendres, de maig 10, 2013

El Parlament reclama mesures legislatives per a resoldre el sobre endeutament de famílies.


Moció sobre habitatge aprovada a proposta del grup parlamentari del PSC.
 
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge­neralitat a:

1. Reclamar al Govern de l’Estat l’establiment de mesures legislatives destinades a resoldre el sobre­endeutament de les persones físiques i famílies vin­culat a l’habitatge habitual, amb la inclusió expressa de la possibilitat de la dació en pagament del deute hipotecari, simplificant els procediments concursals i incidint en la regulació del mercat hipotecari per a garantir a les persones afectades tant el manteniment de condicions d’inclusió social com l’accés a noves oportunitats de recuperació econòmica, adequant la normativa hipotecària esta­tal a la normativa europea sobre clàusules abusives, d’acord amb la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del 14 de març de 2013.

2. Constituir una comissió de sobreendeutament que atengui a les persones desnonades a Catalunya i que tingui caràcter transversal en la seva representació: organitzacions de consumidors i usuaris, plataforma d’afectats per la hipoteca, entitats financeres, i inter­departamental pel què fa al Govern, i que comenci a treballar en la millora de la situació de les persones i les famílies, formulant també propostes de modifica­cions legislatives en l’àmbit competencial de la Gene­ralitat de Catalunya.

3. Aprovar la normativa que fomenti el lloguer, par­ticularment dels habitatges buits titularitat de les en­titats bancàries, creditícies i financeres i de les socie­tats immobiliàries que en depenguin i de promotores immobiliàries, establint les mesures de gravamen fiscals adients, per a evitar la desocupació permanent dels habitatges.

4. Realitzar aquest 2013, d’acord a reserva pressu­postària realitzada, una nova convocatòria de les prestacions per al pagament del lloguer que atengui noves sol·licituds i segons les disposicions pressupos­tàries disponibles, realitzar una convo­catòria d’ajuts a la rehabilitació.


 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada