dijous, de desembre 01, 2005

Energia eòlica


L’energia eòlica és una de les grans apostes del Govern de Catalunya i del Govern d’Espanya per reduir la contaminació, generar també ocupació i reduir la dependència energètica. Una política decidida de suport a l’energia eòlica produirà, a més, efectes beneficiosos en les polítiques ambientals i en la garantia de subministrament energètic, i també un impuls al desenvolupament industrial, amb grans possibilitats per a l’exportació de tecnologia.
Dels diferents sistemes de generació d’electricitat, l'energia eòlica és dels que tenen un menor impacte ambiental. Aquesta energia suposa un impacte 21 vegades inferior al d’una central tèrmica convencional de fuel i 4 vegades inferior al d’una central de gas natural.

El recentment aprovat Pla de l’energia de Catalunya defineix com una de les línies clau de les polítiques ambiental i energètica de l’actual Govern de la Generalitat, el compliment dels compromisos del protocol de Kyoto i el desenvolupament de les energies renovables, entre les quals juga un paper destacat l’energia eòlica.
El Govern s’ha fixat assolir unes fites de desenvolupament d’aquesta energia, les quals es refereixen a la instal.lació de parcs eòlics en terra, que són sobre els que té competència. Tot i que els parcs eòlics marins no formen part dels objectius quantitatius a assolir, el seu desenvolupament és coherent amb la política del Govern. La posició favorable a l’energia eòlica està, però, condicionat a què l’impacte ambiental, que també n’hi ha, no sigui excessiu i, en qualsevol cas, se’n prenguin les actuacions per minimitzar-lo.

En els voltants del Delta de l’Ebre hi ha un projecte de construcció d’un conjunt de parcs eòlics, que tot just està en les seves primeres fases de tramitació. (La seva autorització l’haurà de fer, si s’escau, el Govern d’Espanya).

Avui (30-11-2005), en la Comissió de Política Territorial i Medi Ambient del Parlament de Catalunya, el PP ha presentat una proposició no de Llei, que ha tirat endavant amb els vots de CiU i ERC, i els vots contraris de PSC i ICverdsEA, en la qual es demanava al Govern de l’Estat la no autorització d’un parc eòlic marítim davant la costa del Delta, en base als informes de Seo Birdlife i del Parc Natural, que en desaconsellen aquesta ubicació a causa del seu impacte sobre l’avifauna i els caladors pesquers.

El PSC no hi ha donat suport perquè entén que en l’inici de la tramitació, en la que no s’han clos les avaluacions de l’impacte ambiental, social i econòmic d’aquest projecte, no podem abonar sense tenir tots els informes damunt la taula el que podria semblar un nou episodi de la cultura del No, o del tacticisme polític d'algunes formacions polítiques.

No ens sembla correcte que en aquest moment la Comissió de Política Territorial i Medi Ambient del Parlament de Catalunya, amb els vots del PP, CiU i ERC, hagi fet aquest pronunciament contrari, quan més endavant, amb tots els informes científics que calguin, se’n podran quantificar tots els impactes, els positius i els negatius.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada