divendres, d’abril 26, 2013

Mesures per gravar pisos buits.


El Grup Parlamentari del PSC, després de la interpel·lació que li hem fet al conseller del Govern de Catalunya sr Santi Vila, hem entrat aquesta proposta de MOCIÓ, perquè sigui debatuda el proper Ple del Parlament del dia 8 i 9 de Maig:
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1.      Reclamar al Govern de l’Estat  l’establiment de mesures legislatives destinades a resoldre el sobreendeutament de les persones físiques i famílies vinculat a l’habitatge habitual, amb la inclusió expressa de la possibilitat de la dació en pagament del deute hipotecari, simplificant els procediments concursals i incidint en la regulació del mercat hipotecari per a garantir a les persones afectades tant el manteniment de condicions d’inclusió social com l’accés a noves oportunitats de recuperació econòmica.
2.      Constituir una comissió de sobreendeutament que atengui a les persones desnonades a Catalunya i que tingui caràcter transversal en la seva representació: organitzacions de consumidors i usuaris, plataforma d’afectats per la hipoteca, entitats financeres, i interdepartamental pel què fa al Govern, i que comenci a treballar en la millora de la situació de les persones i les famílies, formulant també propostes de modificacions legislatives en l’àmbit competencial de la Generalitat de Catalunya.
3.      Aprovar la normativa que fomenti el lloguer, particularment dels habitatges buits titularitat de les entitats bancàries, creditícies i financeres i de les societats immobiliàries que en depenguin i de promotores immobiliàries, establint les mesures de gravamen fiscals adients, per a evitar la desocupació permanent dels habitatges.
4.         Impulsar les actuacions previstes a la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, per a evitar la desocupació permanent dels habitatges, i aprovar la normativa corresponent per tal que un cop posades a disposició dels propietaris totes les mesures de foment establertes, declari l'incompliment de la funció social de la propietat i acordi el lloguer forçós de l'habitatge en els casos que així resulti.
5.      Incloure en el Projecte de llei de Pressupostos de la Generalitat per l’any 2013 una nova convocatòria d’ajuts al lloguer i d’ajuts a la rehabilitació d’habitatges.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada