divendres, d’abril 23, 2010

Després de 30 anys


El Pla territorial metropolità de Barcelona.

El Govern de la Generalitat, després de 30 anys d’autogovern de Catalunya, ha aprovat definitivament el Pla territorial metropolità de Barcelona, un territori que aplega el 70% de la població del país. L’àmbit metropolità disposa així per primera vegada, d’un instrument de conjunt per tal d’ordenar el seu territori.

El Pla és fruit de l’esforç i la iniciativa conjunta del Govern de la Generalitat i dels ens locals de l’àmbit metropolità i té com a principals objectius: Evitar la dispersió de la urbanització sobre el territori i fomentar el desenvolupament urbà de qualitat; potenciar l’activitat econòmica, la competitivitat del territori i satisfer la demanda d’habitatge; preservar el patrimoni natural i agrari del paisatge; potenciar l’ús del transport públic i racionalitzar les infraestructures viàries.

S’ha apostat clarament, per un model de desenvolupament territorial que fomenti les trames urbanes amb unes densitats de població que redueixin tant com sigui possible el consum innecessari de sòl i eviti la proliferació d’urbanitzacions aïllades.

El sistema d’infraestructures de mobilitat, té com a finalitat garantir l’accessibilitat apropiada a cada part del territori amb el mínim impacte sobre el medi. És prioritza les actuacions sobre la xarxa ferroviària, amb la intenció de que aquest mode de transport tingui un paper més rellevant en la mobilitat de la regió metropolitana, (el desdoblament de la línia de Barcelona a Vic o el tren orbital Mataró Vilanova i la Geltrú en son una mostra clara).

També es resolen temes que s’arrossegaven des de fa més de 20 anys com l’antic 4 cinturó, avui transformat en una Ronda del Vallès que connectarà les comarques de la segona corona metropolitana i que s’ha decidit que arribi de Sabadell a Granollers.

Hi ha un esforç clar per garantir la protecció dels espais oberts, basat en la protecció de nous espais interconnectats al voltant dels espais ja protegits i facilitant la permanència de les àrees de valor agrari, no és una dada menor, el 75 per cent del territori serà considerat espai obert, 241.000 hectàrees.

El Govern de la Generalitat de Catalunya, ha fet els deures, tenim al davant una proposta d’ordenació territorial, clara i coherent, que ha de permetre un desenvolupament urbanístic ordenat i sostenible amb un horitzó temporal establert a l’any 2026.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada