dimecres, de desembre 19, 2012

No a la fractura hidràulica o fracking.


Per a l’explotació de determinats gasos no convencionals que es troben dipositats en formacions geològiques de baixa permeabilitat, en els darrers temps s’ha vingut desenvolupant un sistema que permet l’aprofitament d’aquests jaciments i que s’ha denominat fractura hidràulica o fracking en anglès. Procediment que consisteix en la injecció d’aigua, sorres i productes químics a altes pressions per fracturar les roques en les quals es puguin trobar gas o petroli.

El sistema de fractura hidràulica es basa en provocar una ruptura dels nivells rocosos a fi d’aconseguir l’esmentada permeabilitat. Consisteix en realitzar perforacions horitzontals en diversos subnivells de cada formació geològica i mitjançant voladures aconseguir la fracturació en profunditat, per, a continuació, introduir un fluid a alta pressió que es composa com s’ha dit d’aigua, sorra i additius químics. Aquest fluid arrossega el material emmagatzemat a la roca, recuperant-se a la superfície com a retorn.

Una part d’aquest fluid injectat es perd en el propi procés, tractant-se d’una quantitat molt variable en funció de les condicions d’explotació en què es trobi la roca (entre un 15% i un 80%).

Els additius que es fan servir són cianurs, benzens, i altres substàncies cancerígenes o mutàgenes. Tot això genera una alta contaminació en els nivells freàtics més profunds amb la possibilitat de propagar-se amb el temps fins a nivells més superficials. A més aquestes explotacions han de contemplar des del punt de vista ambiental altres impactes com són els possibles efectes de metalls pesats com el mercuri o l’urani.

El Parlament Europeu ha realitzat un estudi sobre l’impacte d’aquesta tècnica evidenciant la manca de normativa que reguli aquesta activitat. Avui a la Unió Europea s’està qüestionant la conveniència d’aquestes tècniques. Països com França, Regne Unit o Alemanya ja es qüestionen la legitimitat de l’esmentada tecnologia perquè, amb l’objectiu d’allargar la vida dels recursos gasístics, posen en perill el subministrament d’un altre recurs indispensable com l’aigua potable.

A França el Parlament ha prohibit l’explotació d’hidrocarburs mitjançant la fractura hidràulica i fins i tot ha revocat autoritzacions. Alemanya i Regne Unit estan considerant la prohibició i fins i tot als Estats Units s’estan imposant moratòries amb l’objecte d’estudiar millor els seus efectes.

Aquesta problemàtica també afecta a Catalunya. Som coneixedors de la petició de permisos d’exploració en diverses àrees on existeixen rastres d’hidrocarburs. Aquests permisos poden  afectar les comarques d'Osona, el Bages, el Berguedà, la Noguera, l'Urgell, la Segarra i el Solsonès.

Tenim davant nostre una nova amenaça per a la salut, el clima i el medi ambient,  el Govern de la Generalitat de Catalunya hauria de suspendre de manera immediata les activitats de prospecció que s’estiguin realitzant en el territori de Catalunya per a l’ús de la tècnica d’explotació minera de fracturació hidràulica o fracking per a l’explotació de determinats gasos no convencionals, en virtut d’autoritzacions concedides fins a la data, i no concedir-ne cap de nova a tot el territori de Catalunya.

I Constituir un grup d’experts amb l’encàrrec d’elaborar un informe en què s’avaluïn tots els riscos ambientals lligats a les tècniques de fracturació hidràulica o d’altres similars destinades a l’explotació de gasos no convencionals, avaluant també la seva viabilitat econòmica i els seus costos respecte l’ús de tecnologies renovables. Informe que haurà de ser conegut i debatut al Parlament de Catalunya.

Se segueix insistint en els combustibles fòssils, quan el que cal ja en ple segle XXI, es dissenyar a Catalunya una estratègica energètica potent basada en mes eficiència i renovables.

 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada