dilluns, de juny 20, 2005

El dret de conservar el nostre paisatge

Article publicat a El 9 Nou (20 de juny de 2005)

El paisatge és un patrimoni ambiental, cultural i històric que influeix significativament en la qualitat de vida dels ciutadans. És també un recurs econòmic molt important per a diferents sectors, especialment per al turístic, l´agrari i el ramader. Sembla clar, doncs, que hauríem de tenir-ne cura. Però fins ara, l´absència de polítiques de protecció ambicioses ha convertit el nostre entorn en una víctima fàcil per a la urbanització desmesurada, l´impacte de determinades infrastructures i l´abandonament de les activitats agrícoles i ramaderes, que plegats han contribuït a la seva degradació.

A Catalunya gaudim d´una gran varietat de paisatges, marítims, campestres i també urbans, que ara, gràcies al Conveni Europeu de Paisatge han esdevingut un dret per als seus habitants. Tenim, per fi, dret a tenir el nostre paisatge, i com que tot dret comporta implícitament un deure, en aquest cas tenim també el deure de preservar-lo. I ara, amb la nova Llei de protecció, gestió i ordenació del paisatge, aprovada per ampla majoria al Parlament, disposem d´eines que ens permetran fer front als riscos que es presentin, així com garantir la qualitat del nostre paisatge.

Catalunya ha hagut d´esperar l´arribada d´un Govern catalanista i d´esquerres per establir un marc legal per als seus paisatges. La despreocupació dels anteriors governs de CiU envers aquest tema havia estat notable. Així, l´aprovació d´aquesta llei posa fi a un procés que va començar a l´any 2000, quan Catalunya es va adherir a la Carta europea del paisatge, i que va continuar al 2004 amb la creació de l´Observatori del Paisatge de Catalunya.

La Carta europea del paisatge va ser aprovada pel Consell Europeu el 20 d´octubre del 2000 a Florència, mentre que la nostra adhesió es va produir el 14 de desembre del mateix any. Ara, amb l´aprovació de la llei, Catalunya ha esdevingut pionera en Espanya en disposar d´un marc legal per als seu entorn.

L´objectiu d´aquesta nova llei passa pel “reconeixement, la protecció, la gestió i l'ordenació del paisatge, a fi de preservar els seus valors naturals, patrimonials culturals, socials i econòmics”. Amb el nou text ens hem dotat d´uns instruments de gestió, els catàlegs i les Directrius del paisatge, que impulsaran la integració de les polítiques de conservació del paisatge en el planejament i les polítiques d´ordenació territorial i urbanística, així com en qualsevol altra política sectorial que pugui incidir en la seva transformació.

L´Observatori del Paisatge de Catalunya serà l´encarregat d´elaborar els catàlegs, unes eines que permetran elaborar una diagnosi del paisatge, tenint en compte la tipologia, els valors i el seu estat de conservació, entre altres variables. Amb tot això, l´Observatori establirà els objectius de qualitat que s´haurien de complir i les propostes per assolir-los.

Les Directrius del paisatge s´encarregaran d´incorporar normativament els objectius de qualitat paisatgística en els Plans territorials parcials, i en els Plans directors territorials.

El pressupost d´aquest any per aquest àrea és de 5,4 milions d´euros: 2,3 en concepte de subvencions per a la realització de catàlegs i projectes de paisatge, 1,5 milions d´euros per a actuacions en sòl no urbanitzable en el sistema costaner, i 1,6 milions d´euros en inversions en camins de ronda i d´altres accions de preservació.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada